DUYURULAR|

Bursa Hikmet Şahin Kent Hali Su Ürünleri Bölümü Dükkan İhalesi İlanı

İ L A N

BURSA HİKMET ŞAHİN KENT TOPTANCI HALİ SU ÜRÜNLERİ BÖLÜMÜ 21 NUMARALI DÜKKÂNIN 5 YIL SÜRE İLE İŞLETİLMESİ İŞİ

TARIMAŞ Genel Müdürlüğü’ nden

 

Aşağıda adı ve nitelikleri ile ihale bilgileri belirtilen, Bursa Hikmet Şahin Kent Toptancı Hali Su Ürünleri Bölümü Dükkânının, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51/g maddesine göre “Pazarlık Usulü” ile ilan metnindeki kriterlere uygun olarak, 5 yıl süreyle işletimi ihalesine çıkarılmıştır.

 

İdarenin Adresi Yolçatı Mah. Hal Yolu Cad. No:2/1 NİLÜFER/BURSA
İdarenin Telefon- Faks 02244974001/08504509916-02244974005

 

 

 

 

İhale Konusu İşin Adı

Bursa Hikmet Şahin Kent Toptancı Hali Su Ürünleri Bölümü 21 Numaralı Dükkânın, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51/g maddesine göre “Pazarlık Usulü” ile 5 yıl süreyle işletimi işi.

 

 

Yaklaşık Maliyet/Tahsis Bedeli/Muhammen Bedel(İhaleye Çıkartılacak Minimum Bedel)  

 

21   nolu dükkan: 300.000,00TL

 

Aylık Kira Bedeli  

 

21   nolu dükkan: 2.207,70TL(KDV Dahil)

 

İşin Niteliği Kira
İşin Miktarı 5 Yıl
Geçici Teminat Miktarı- Kesin Teminat Miktarı Teklif Edilen Bedelin Minimum %3’ü Geçici Teminat- 50.000,00TL Kesin Teminat
Doküman Bedeli 150,00 TL. (YüzElliTürkLirası)
İhalenin Yapılacağı Yer TARIMAŞ İdari Binası Toplantı Salonu
İhale Dokümanın Alınacağı ve

 

Teklif Zarflarının Verileceği Yer

TARIMAŞ Satınalma Birimi
İhalenin Yapılacağı Tarih ve Saat  

 

21 nolu dükkan;  03/05/2018 saat 14:00

 

 

Madde 1: TEKLİF SUNABİLMEK İÇİN GEREKEN BELGELER VE YETERLİK KRİTERLERİ

İstekliler teklif zarflarında aşağıda belirtilen evrakları sunmak zorundadır.

 

A)Tebligat adresi,irtibat telefon ve fax numarası ve varsa elektronik posta adresi.

B) İmza sirküleri

                a) Gerçek kişi olması halinde,noter tasdikli imza sirküleri,                            b) Tüzel kişi olması halinde,tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri(Türkiye'de şubesi bulunmayan tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dış işleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)

 

C) Mevzuat gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi(faaliyet belgesi);

1) Gerçek kişi olması halinde, şartnameye ilişkin 2018  yılı içinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından şartnameye ilişkin 2018 yılı içİnde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

D) Şekli ve içeriği İhale dokümanında belirlenen teklif mektubu.

E) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kişilerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri veya imza beyanını vermesi (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekaletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dış İşleri Bakanlığınca onaylanmış olması gereklidir.)

F) Şartname Alındı Makbuzu

G) Geçici Teminat Mektubu yada Alındı Makbuzu(Teklif edilen bedelin minimum %3’ü.)

H) İhaleye katılan gerçek veya tüzel kişilerin içerisinde su ürünleri/balık üretimi veya toptan ticareti üzerine çalıştığına dair ibare/madde geçen belge.

 

I) Vergi Borcu Olmadığını Gösterir Belge

J) SSK Borcu Olmadığını Gösterir Belge

K) İşin Yapılacağı Yerin Görüldüğüne Dair Beyan Belgesi

L) Başvuruda bulunanların gerçek kişi olması halinde bu kişilerin, tüzel kişi olması halinde ise yönetim kurulu üyelerinin adli sicil kaydına ilişkin beyanını gösterir belge

M) Vergi Levhası

N) Ticaret Sicil Gazetesi

O) Bursa Büyükşehir Belediyesinden Borcu Yoktur Belgesi

P) Tarım A.Ş. ‘den Borcu Yoktur Belgesi

İstekliler yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini ya da idarece “aslı idarece görülmüştür” yapılmış suretlerini vermek zorundadır.

   
     

Madde 2. ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER:

 1. Herhangi bir nedenle daha önce Kamu İhalelerine katılımı yasaklanan gerçek ya da Tüzel Kişiler bu iş için teklif veremezler.
 2. Konsorsiyumlar bu işe teklif veremezler.
 3. 5 (beş) yıllık kira süresi için işin tamamına teklif verilecektir.
 4. Teklif geçerlik süresi en az 60 takvim günü olmalıdır.
 5. İhale dokümanında verilen taslak sözleşme metnine uygun sözleşme yapılacak ve sözleşme tarihini müteakip en geç 3 iş günü içinde yer teslimi yapılacaktır.
 6. Bu ilandaki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli ve yabancı istekliler bu ihaleye teklif verebilirler.
 7. Teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
 8. İşin süresi yer teslimi ile başlayacaktır
 9. 2018 yılı içerisinde belirtilen kira bedeli kadar kira alınacak ve sonraki yılların kira bedelleri, sözleşme süresi olan 5. yılın sonuna kadar her yıl yıllık Yİ-ÜFE oranında arttırılarak (bir önceki yılın kira bedelinin Yİ-ÜFE Oniki Aylık Ortalamalara Göre Değişim (%) Oranı esas alınarak) belirlenecektir
 10. Yükleniciden kaynaklı nedenlerden dolayı sözleşmeye uygun dükkan işletiminin yapılamaması ve sözleşmenin feshi halinde, yapılmış olan masraflar talep edilmeyecek, yatırılan teminat ve kiralar İdareye gelir kaydedilecek
 11. Teklif zarfı verildikten sonra, dosya içerisinden herhangi bir evrakın alınması, değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
 12. Bu işin ihalesine katılmak üzere, kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına vekaleten sadece tek bir başvuruda bulunulabilir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
 13. Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
 14. İdare gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İLAN OLUNUR